Swimming Academy Mutsu

21-9
Junihayashi
Tanabu
Mutsu-shi
Aomori
035-0021

Facilities